top of page

DermaCut AB – information om behandling av personuppgifter

Allmänt

För DermaCut AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Nedan beskrivs hur DermaCut AB (”DermaCut”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. DermaCut är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi behandlar uppgifter på det sätt som framgår av informationen nedan. Du når oss enligt följande:

 

DermaCut AB

C/o Folke Sjöberg

Norr Mälarstrand 60

112 35 Stockholm

Zacharias@dermacut.se

+46-761662207

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

 

Webbplatsbesökare

Vi samlar in de uppgifter som du själv lämnar till oss via formulär som finns på hemsidan. Vi samlar också in information som skapas genom de cookies som lagras på din dator när du besöker hemsidan.

 

Representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

För att kunna administrera våra löpande kontakter med affärspartners samlar vi in kontaktuppgifter för representanter för sådana partners. Datainsamlingen sker manuellt.

Användare av våra tjänster

Vissa av våra produkter och tjänster kräver inloggning eller motsvarande auktoriseringsförfarande. Uppgifter om användare samlas in direkt från användaren och från de system där användaruppgifter behandlas.

 

Potentiella samarbetspartners

Kontaktuppgifter till representanter för potentiella samarbetspartners hämtas in från publika källor.

 

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

Webbplatsbesökare

Namn, roll och e-postadress behandlas för att besvara frågor om våra produkter och tjänster samt och för att inkluderas i eventuell riktad kommunikation om våra produkter och tjänster. Den information som samlas in via cookies som sätts vid besöket på hemsidan innehåller t.ex. IP-adress, besökets tidpunkt och längd för besöket, samt annan information om besökarens online-beteende, för att vi ska kunna samla in statistik, optimera vår hemsida och dess funktioner och för att med hjälp av tredje parts-leverantörer rikta vår marknadsföring till besökaren.

 

Representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, epost, roll) behandlas för att kunna administrera våra affärsförbindelser och för att kommunicera kring uppdateringar av våra produkter och tjänster. Vissa av dessa uppgifter kan också komma att behandlas inom ramen för ekonomiadministration, t.ex. vid fakturering.

Användare av våra tjänster

Användning av vissa av våra produkter och tjänster kräver inloggning eller liknande. Därför samlar vi in och sparar användares användarnamn och lösenord. Vi samlar också in aggregerad data över användning av tjänster (tex. antal bilder tagna, senaste inloggning, typ av enhet).

 

Potentiella samarbetspartners

I marknadsföringssyfte och för eventuella samarbeten samlar vi in namn och kontaktinformation rörande representanter för organisationer som bedöms kunna vara intressanta.

 

Rättslig grund för behandling

Den rättsliga grunden för i princip all vår behandling av personuppgifter är berättigat intresse.  En begränsad del av vår behandling av personuppgifter sker med rättslig skyldighet som rättslig grund, t.ex. den behandling av personuppgifter som är nödvändig för bokföringsändamål.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Webbplatsbesökare

Dina uppgifter bevaras så länge som det krävs för att vi ska kunna tillmötesgå dina förfrågningar om produkter, tjänster, nyhetsbrev eller liknande. Därefter raderas uppgifterna.

 

Representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

Dina uppgifter bevaras så länge som det är nödvändigt för att kommunicera med den organisation som du representerar. Om uppgifter om dig behandlas inom ramen för vår bokföringsskyldighet bevaras dessa uppgifter i enlighet med gällande regler i 7 år. Därefter raderas uppgifterna.

 

Användare av våra tjänster

Dina uppgifter bevaras så länge du är registrerad som användare av respektive tjänst eller produkt. Efter att du har avregistrerats som användare raderas dina uppgifter inom ett år.

 

Potentiella samarbetspartners

Dina uppgifter bevaras under den tid som krävs för att vi ska kunna vidta den kommunikationsaktivitet för vilken uppgifterna har samlats in. Därefter raderas uppgifterna.

 

Med vem delar vi dina uppgifter?

Som huvudregel delar vi inte dina personuppgifter med någon, såvida vi inte är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Om vi behandlar uppgifter om dig i egenskap av representant för en kund, leverantör eller samarbetspartner kan vi komma att dela dina uppgifter om det krävs för i affärssyfte eller om det är nödvändigt för att bibehålla funktionalitet i våra tjänster eller produkter.

Om du har samtyckt till behandling av vissa cookies så lämnar vi ut viss information för analys- och marknadsföringsändamål.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

 

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via zacharias@dermacut.se

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.

  • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.

  • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.

  • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).

  • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.

  • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.


Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontakta oss via Zacharias@dermacut.se.

 

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via zacharias@dermacut.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

Denna information gäller från och med den 2021-06-04

bottom of page